35,000تومان
70,000تومان

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

پتری دیش پلاستیکی

22,500تومان
50,000تومان
-17%
1,250تومان
-4%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 10سی سی

2,300تومان
-9%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 20 سی سی

2,400تومان
-11%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 30 سی سی

2,500تومان
-3%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 60سی سی

4,000تومان

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی بدون بطری

تماس بگیرید

قیف پلاستیکی

قیف پلاستیکی

28,000تومان

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

لوله فالکون پلاستیکی

15,000تومان
60,000تومان

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

باریل شیردار پلاستیکی