35,000تومان
70,000تومان

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

پتری دیش پلاستیکی

22,500تومان
285,000تومان
-10%
48,000تومان
-17%
1,250تومان
-4%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 10سی سی

2,300تومان
-9%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 20 سی سی

2,400تومان
-11%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 30 سی سی

2,500تومان
-3%

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی 60سی سی

4,000تومان

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی بدون بطری

تماس بگیرید

قیف پلاستیکی

قیف پلاستیکی

28,000تومان
-20%

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

لوله فالکون پلاستیکی

12,000تومان
60,000تومان

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

باریل شیردار پلاستیکی