420,000تومان
335,000تومان
135,000تومان
-13%

انواع گیره

انبر کوره

70,000تومان
26,000تومان
70,000تومان
95,000تومان
-8%
78,000تومان

بوته ذوب و قایقک

بوته چینی کاسه ای

120,000تومان

بوته ذوب و قایقک

بوته ذوب طلا و نقره

190,000تومان
450,000تومان
-10%

بوته ذوب و قایقک

بوته سیلیسی

180,000تومان
-3%
1,650,000تومان

بوته ذوب و قایقک

بوته شاموتی

93,000تومان
-12%

بوته ذوب و قایقک

بوته فایراسی

145,000تومان
-15%

بوته ذوب و قایقک

بوته کوپل منیزیایی

34,000تومان
2,930,000تومان
2,700,000تومان